بر خی از اصطلاحات اقتصادی(1)

ارزش ستانده Output Value

مجموع ارزش کالاها و خدمات توليد شده در يک کارگاه بمنظور عرضه به خارج از کارگاه و ارزش کالاها و خدمات توليد شده به منظور مصرف در همان کارگاه را ارزش ستانده آن کارگاه مي‌نامند. از جمع ارزش ستانده‌هاي کارگاههاي فعال در يک اقتصاد، ارزش کل ستانده آن اقتصاد بدست مي‌آيد.

مصرف واسطه Intermediate Consumption

مصرف واسطه به ارزش کليه کالاها و خدماتي که در فرايند توليد، به عنوان داده، مورد استفاده قرار گرفته و به مصرف رسيده يا تغيير شکل مي‌دهند، اطلاق مي‌شود. بنابراين، دارايي‌هاي ثابت که مصرف آنها به عنوان مصرف سرمايه ثابت به ثبت مي‌رسد، در محدوده مفهوم مورد بررسي قرار ندارند.

کارگاه Establishment

کارگاه، بنگاه يا بخشي از يک بنگاه است که در محل مشخص و واحدي استقرار داشته و تنها يک فعاليت مولد (غير پشتيبان) در آن انجام شود، يا اينکه در صورت انجام چند فعاليت، يکي از فعاليت‌ها، به علت وزن غالب در ارزش افزوده کارگاه، فعاليت اصلي قلمداد گردد.

بنگاه Enterprise

بنگاه، واحد نهادي است که به توليد کالاها و خدمات اشتغال داشته و مي‌تواند به صورت شرکت، شبه شرکت، موسسه غيرانتفاعي يا بنگاه غيرشرکتي باشد.

واحد نهادی Institutional Unit

به واحدهاي اقتصادي که مي‌توانند به نام خود مالک دارايي‌ شده، ايجاد بدهي نموده، به فعاليت‌هاي اقتصادي پرداخته و وارد انواع مبادله با واحدهاي ديگر شوند، واحد نهادي اطلاق مي‌شود.

شرکت Corporation

واحد يا شخص حقوقي است که به منظور توليد کالاها و خدمات براي عرضه به بازار ايجاد مي‌شود. فروش محصولات بازاري، همراه با ساير عايدات مالي، را مي‌توان منابع سود مالکان محسوب نمود. مالکان شرکت همان سهام‌داران آن مي‌باشند که به منظور اداره آن اقدام به تعيين مديران شرکت مي‌نمايند.

بهره Interest

مبلغی است که بر حسب مدتی که وجوه در اختيار قرار می‌گيرد و بر اساس توافق بعمل آمده، بدهکار متعهد می‌شود به بستانکار بپردازد، بدون آنکه از اصل وجه کاسته شود.

صنعت Industry

صنعت شامل گروهي از کارگاههايي است که به فعاليت در زمينه توليد يک نوع محصول يا محصولات مشابه اشتغال دارند. در نظام حسابهاي ملي، صنعت مترادف با فعاليت قلمداد مي‌شود.

بخش Sector

به گروهي از واحدهاي نهادي که داراي فعاليت اصلي، رفتار و اهداف مشترک باشند، بخش اطلاق مي‌شود. مانند بخش شرکت‌هاي غيرمالي.

[ پنجشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۱ ] [ 12:11 ] [ محمد جراح ] [ ]